ISO стандарти

Всичко за ИСО стандартите

ISO идва от International Organization for Standardization. Тази организация представлява мрежа от национални институти по стандартизация от 148 страни, работещи в сътрудничество с международни организации, правителства, представители на бизнеса потребители. Формира се на базата на членството на 148-те страни (по един член от всяка страна) с Генерален секретариат в Женева, координиращ системата.

ISO е неправителствена организация и заема специална позиция между публичния и частен сектор, защото много от институтите по стандартизация са част от държавната структура на своите страни или са оторизирани от държавата. Други членове са представители на частния сектор.

На различните езици тази организация има различна абревиатура. Използва се гръцкото название “isos”, означаващо “еднакъв”. Терминът се използва независимо от езика, независимо от страната, кратката форма на названието на организацията винаги е ISO.

Това всъщност е международна организация от експерти, които всъщност измислят самите стандарти. А те са буквално хиляди. Има стандарти за какво ли не – за продукти, за качество, за персонал и др. Една най-обща примерна категоризация на стандартите би изглеждала така:

a. за бизнеса – производителите могат да базират развитието на техните продукти и услуги на общоприети спецификации, което позволява достигане на повече пазари.

b. за клиентите – нарастващ свободен пазар и полза за непрекъснатата конкуренция между производителите.

c. за правителствата – чрез международни стандарти се предлага технологична и научна база по отношение на изискванията за здравето, безопасността и околната среда.

d. в областта на търговията – политическите съгласия се внедряват в практиката.

e. за развиващите се страни – източник на технологично знание “know-how”. Определянето на необходимите характеристики на продуктите и услугите отговаря на изискванията на външния пазар и осигурява възможност за вземане на правилни решения за инвестиции.

f. за потребителите – сигурност за качество, безопасност и съответствие.

g. за всеки един член от обществото – повишаване качеството на живота, тъй като се гарантира сигурност в използването на ежедневни неща.

h. за планетата, като цяло – въздухът, водата, почвата, емисиите на газове и радиация да отговарят на определени изисквания.

Имайте предвид, че:

a. прилагането на ISO стандартите е доброволно.

b. въпреки че са доброволни, те могат да станат основно изискване на пазара, както това става например, с обществените поръчки.

c. някой от стандартите са приети от страните на базата на суверенно решение.

d. сами по себе си ISO стандартите не могат да регулират или лицензират.

e. ISO стандартите обикновено са документи от 4 до няколко стотин страници, имат логото на организацията и обозначението “Международен стандарт”. В повечето случаи са публикувани във формат А4 (един от ISO стандартите за размери на хартия).

ISO стандартите включват над 18 000 международни стандарти за бизнес, управление, отделен продукт, материал или процес.

Стандарти за управление на качеството

Серията стандарти ISO 9000 включва:

ISO 9000:2015 -този стандарт обяснява основите за управление на качеството. Той определя и дава общо разбиране на термини, използвани в двата стандарта ISO 9001:2015 и ISO 9004:2018.

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството. Изисвания. Този стандарт уточнява изискванията за Системата за управление на качеството. Той търси повишаване на удовлетвореността на клиента чрез изпълняване на клиентските и нормативни изисквания и включва процеси за непрекъснато подобрение. Той може да се използва за вътрешно прилагане от фирмите, за сертификация или за договорни цели.

Важно е да се запомни, че ISO 9001 казва какво трябва да се направи, а не как да се направи. В този смисъл неоснователно е да се твърди, че стандарта води към уеднаквяване. Когато една организация е сертифицирана, обществото (клиенти, държавни органи, конкуренти) знае на какви изисквания отговаря тази организация, но не и как го е постигнала.

Един от основните принципи в управлението на качеството е непрекъснатото подобрение. Непрекъснато трябва да се подобрява нещо, в това число и самия стандарт. Точно това означава и онова 2015 към името на стандарта – той е преработен и изискванията в него са преформулирани през 2015 година. Това е четвъртата версия на стандарта. Предишните три са от 1987, 1994, 2000 и 2008 г.

c. ISO 9004:2018. Този стандарт се препоръчва като насока за организациите, чийто висш мениджмънт желае да надхвърли изискванията на ISO 9001 в стремежа към непрекъснато подобрение. Въпреки това той не е предназначен за сертификация или договорни цели. ISO 9004 разглежда нуждите на други заинтересовани страни, така както на клиентите и също така насочва ефикасността заедно с ефективността.

ISO 9001 и ISO 9004 са взаимосвързана двойка от стандарти за Система за управление за качеството, използващи общи основни принципи и речник от ISO 9000. Те са разработени да се допълват, но могат да се използват по отделно.

Стандарти за управление на околната среда

През деветдесетте години някои страни разработват национални стандарти за системите за управление проблемите на околната среда. Те са съвместими със системите за качествено управление. Въз основа на тези стандарти компаниите също могат да получат сертификат.

ISO започва работа по разработването на международни стандарти за системите за управление на околната среда и съответните на тях техники в самото начало на деветдесетте. Като част от подготовката за световната конференция – “Околна среда и развитие” (Рио де Жанейро – 1992), международната бизнес общност се обръща към ISO с въпроса дали могат да бъдат изработени критерии за извършване на действия за доброто на околната среда, които да са приложими в цял свят.

От 1993 г. ISO/TC 207 -“Управление на околната среда” (във връзка с обяснението: ТС 207 се отнася до Международен комитет по стандартизация, а именно технически комитет 207 към Международната организация по стандартизация – ISO) работи върху развитието на тези стандарти, които формират така наречените серии ISO 14 000.

Стандартът EN-ISO 14 001 от системите за управление на околната среда – спецификация с указание за употреба, формулира изискванията за системите за управление на околната среда. Например базата за проверка на въвеждането и работата на такава система. Както при ISO 9001 тази проверка може да бъде осъществена от “първата страна” (самата компания), “втора страна” (клиент или друга организация, с която компанията е в преки взаимоотношения, например контролната служба към правителството) или от “трета страна” – орган по сертификация.

Всеки, който приведе в действие система за управление на околната среда има нужда от повече информация, защото само ISO 14 001 не е достатъчен. Тази допълнителна информация се предлага от ISO 14 004 Система за управление на околната среда – Основни указания за принципите, системите и поддържащите ги техники. Това практическо ръководство е замислено като обширно обяснение и изясняване на ISO 14 001.

Другите стандарти и указания от серията ISO 14 000 се отнасят до:

a. Извършване на одит за околната среда (EN-ISO 14 010, 14 011 и 14 012); 14 010 – Указания за извършване на одит – Основни принципи; 14 011 Указания за извършване на одит – Процедури за одит – Одит на система за управление на околната среда; 14 012 Указания за извършване на одит – Критерии за определяне квалификацията на одиторите по околната среда.

b. Оценка на обекти и организации по отношение на околната среда (ISO/CD 14 015).
c. Оценка на работата по отношение на околната среда (Проект EN-ISO 14 031 Управление на околната среда – Оценка на работата по отношение на околната среда – Указания).
d. Поставяне на надписи за околната среда (ISO 14 020, ISO 14 021, ISO 14 024); 14 020 – Надписи и декларации за околната среда – Основни принципи; 14 021 Надписи и декларации за околната среда – Автодеклариране на искания за околната среда (Тип II Поставяне на надписи за околната среда); 14 024 Надписи и декларации за околната среда – Тип I Поставяне на надписи за околната среда – Ръководни принципи и процедури.
e. Оценка на цикъла на живот (ISO 14 040 и ISO 14 041, Проект ISO 14 042 и 14 043); 14 040 Управление на околната среда – Оценка на цикъла за живот – Принципи и структура; 14 041 Управление на околната среда – Оценка за цикъла на живот – Определяне на целите и обхвата и анализ на инвентара; Управление на околната среда – Оценка на цикъла на живот – Оценка на
въздействието на цикъла на живот; 14 043 Управление на околната среда – Оценка на цикъла на живот – Обяснение на цикъла на живот.
f. Терминология (ISO 14 050). Управление на околната среда – Речник.

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here