Нов клъстер в областта на информационните технологии и иновациите

От началото на годината е стартиран сайтът на Клъстер за иновационни дейности и научни изследвания, или накратко КИДНИ. КИДНИ е иновационен клъстер, събиращ на едно място микро и малки фирми предлагащи широк набор от услуги и решения в сферата на новите технологии. Същността на КИДНИ е да създаде действаща мрежа от подобни като дейност, свързани или допълващи се компании, които общуват активно помежду си в ежедневната си дейност.

Основните предимства на клъстера са:

  • Членовете да ползват обща специализирана инфраструктура, пазари и услуги,
  • Да се подпомагат и насърчават иновационните активности чрез съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, имайки реален принос за обмена на знания и бизнес-сътрудничество в производствена система, в която фирмите си пмагат във вертикални или хоризонтални вериги на производство.
  • Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.
  • Създаване на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между компаниите в КИДНИ, целящи усвояване на нови умения, подпомагане завоюването на нови пазари, утвърждаване на имиджа на вече съществуващите пазари.

Най-важните услуги, предлагани от КИДНИ са групирани в няколко основни направления – онлайн присъствие, технологични решения, иновационни дейности, обучения, НИРД (научни изследвания и развойна дейност)

Онлайн присъствие

Създаване и разширяване на уменията за работа в дигиталната икономика, методически указания за подпомагане за повишаване конкурентоспособността. Подпомагане внедряването на средства за осъществяване на дигитален маркетинг и Интернет търговия (съдействие при стартиране на уеб-портали, SAAS, онлайн магазини и др. ).

Технологични решения

Поддържане на каталог с информация за услугите на фирмите участници. Оптимизиране на разходите за административни нужди чрез използване на обща инфраструктура. Създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност.

Иновационни дейности

Стимулиране на иновационните дейности, чрез съвместно използване на съоръжения, споделени инфраструктури, съвместни инвестиции и обмяна на ноу-хау. Иницииране и подпомагане на иновативни проекти. Извършване на услуги свързани с въвеждането на иновации в индустрията.

Достъп до нови пазари

Организиране на съвместни щандове на национални и международни изложения и панаири. Подпомагане на достъп до нови пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници. Регулярни периодични информационни съобщения за целевите пазари и новините в ИКТ.

Организиране на обучения

Разработване на уебинари за разпространение на знания, обучения и работни семинари. Организиране и провеждане на обучаващи програми и дейности за подпомагане и повишаване на квалификацията и образованието.

Научни изследвания

Научни и приложни изследвания в областта на технологиите, цифровизация и автоматизация на индустрията, подпомагане за разпространението и използването им. Реализиране и подпомагане на нови идеи, организация за внедряване на нови продукти и услуги. Съвместни дейности с изследователски центрове.

 

ВАШЕТО МНЕНИЕ

Please enter your comment!
Please enter your name here